Statut JKM Joseph Conrad

STATUT Stowarzyszenia JACHT KLUB MORSKI „JOSEPH CONRAD” W KOŁOBRZEGU

(tekst jednolity – stan na 14 marca 2016 r.)

 

I. Nazwa, siedziba, teren i zasady działania Klubu.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Jacht Klub Morski „Joseph Conrad”, zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą Klubu miasto Kołobrzeg.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej natomiast może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w celu realizacji zadań statutowych.

 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe, zwane Sekcjami, działające w ramach Klubu.

 3. Klub może utworzyć biuro dla realizacji celów statutowych.

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§6

Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§7

 1. Klub może używać pieczęci, emblematów, proporców itp., posiadać oznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Oznaką organizacyjną – logiem – Klubu jest dorsz koloru granatowego z głową oraz ogonem zwróconym w prawą stronę, w trójramiennej koronie koloru żółtego, otoczony kołem tworzonym z liny lewoskrętnej koloru żółtego. Wzdłuż liny, po zewnętrznej stronie okręgu znajduje się napis koloru granatowego o następującej treści: w górnej części koła „Joseph Conrad”, następnie po obydwu stronach znajdują się koła sterowe w tym samym kolorze co napis, o średnicy równej wysokości liter, które poprzedzają dalszą część napisu, o treści: „Jacht Klub Morski – Kołobrzeg”.

 

II. Cele i kierunki działania.

§8

 1. Celem Klubu jest promocja żeglarstwa i aktywnego stylu życia mieszkańców Kołobrzegu, osiągnięcie wysokich wyników sportowych poprzez uczestnictwo w zawodach żeglarskich, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez propagowanie żeglarstwa jako dyscypliny sportowej, a także popularyzacja żeglarstwa jako sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa w tym w środowiskach osób niepełnosprawnych. Celem Klubu jest także promocja, upowszechnianie i działania służące rozwojowi turystyki morskiej oraz żeglarskiej turystyki śródlądowej, a także krzewienie szeroko rozumianej kultury żeglarskiej i morskiej. Klub prowadzi także działania mające na celu kreowanie prospołecznych postaw, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez akcje wychowania morskiego młodzieży. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez aktywne uczestnictwo w uprawianiu żeglarstwa.

 2. Klub realizuje swoje cele przez:

  1. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania żeglarstwa,

  2. uczestniczenie w regatach rangi krajowej i międzynarodowej,

  3. organizowanie regat, kursów, szkoleń, pokazów, obozów oraz wspomagania członków Klubu w zdobywaniu wiedzy oraz kolejnych stopni określonych dziedzin wodniackich,

  4. prowadzenie działalności szkoleniowej,

  5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

  6. krzewienie wiedzy o morzu oraz popularyzowanie historii, tradycji humanistycznych wartości żeglarstwa i marynistyki,

  7. rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań w tym zakresie, uprawianie turystyki morskiej, śródlądowej oraz innych wodniackich dyscyplin sportowo – rekreacyjnych,

  8. organizację festiwali krajowych i międzynarodowych, a także przeglądów, koncertów i konkursów w zakresie szeroko rozumianej kultury żeglarskiej i morskiej,

  9. organizowanie rejsów morskich i śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

 3. (skreślony)

 

III. Członkowie Klubu.

§9

Członkowie Klubu dzielą się na: 1. zwyczajnych.

 1. juniorów.

 2. honorowych.

 3. wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele, zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendowani przez przynajmniej jednego pełnoletniego członka Klubu oraz po wniesienia opłaty wpisowej w wymaganej wysokości.

 2. Członkami juniorami mogą być osoby niepełnoletnie przyjęte przez Zarząd, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz po wypełnieniu deklaracji i wniesienia opłaty wpisowej w wymaganej wysokości.

 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu, mianowane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne deklarujące pisemnie rodzaj i zakres wsparcia udzielanego Klubowi.

§11

O przyjęciu do Klubu stanowi Zarząd Klubu.

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

  2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

  4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

  5. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,

 2. Członkowie juniorzy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz Klubu,

 2. przestrzegania dyscypliny Klubowej,

 3. przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

 4. stałego podnoszenia swojego poziomu sportowego, oraz kwalifikacji

 5. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

 6. udziału w organizacji imprez klubowych

 7. uczestniczenia w pracach bosmańskich w wymiarze ustalonym przez Walne Zebranie, z wyjątkiem członków honorowych.

 8. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków z wyjątkiem członków honorowych.

§14

Członek Klubu ma prawo wystąpić z Klubu w terminie natychmiastowym na jego pisemny wniosek za zgodą Zarządu Klubu lub za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§15

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,

 2. rozwiązania się stowarzyszenia,

 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał, decyzji Zarządu Klubu lub na skutek nie uczestniczenia członka Klubu w realizacji zadań statutowych lub nie opłacania przez okres jednego roku składek członkowskich,

 4. śmierci członka.

 5. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

 6. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień Statutu i Uchwał.

 7. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych i działalności Klubu. Postanowienie o zawieszeniu w prawach członka musi być doręczone zawieszanemu członkowi Klubu w formie pisemnej.

 8. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu.

§16

Za szczególne osiągnięcia w pracach Klubu członek może być wyróżniony przez Zarząd Klubu:

 1. podziękowaniem lub pochwałą,
 2. nagrodą rzeczową lub pieniężną,
 3. wyniesieniem do godności honorowego członka Klubu,
 4. przedstawieniem do odznaczeń sportowych i państwowych.

 

IV. Władze Klubu.

§17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. (skreślony)

§18

Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

§19

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

  1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  2. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,

  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenie, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

  7. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,

  8. mianowanie na wniosek Zarządu Klubu członków honorowych,

  9. wyrażanie zgody na przynależność Klubu do związków i stowarzyszeń oraz na rezygnację z takiej przynależności.

§20

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
 2. z głosem doradczym – członkowie juniorzy oraz zaproszeni goście.

§21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 12 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§22

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu w I kwartale każdego roku kalendarzowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane na skutek:

  1. uchwały Zarządu podjętej większością 23 głosów,
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 12 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
  5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie na stronie internetowej Klubu lub za pomocą telefonu członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§23

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§24

Zarząd składa się z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym: Komandora, V – ce Komandora, Sekretarza i Skarbnika.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu.
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. powoływanie jednostek regulaminowych – sekcji, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie i wykreślanie członków Klubu.

§26

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów liczby członków Zarządu. W przypadku, gdy liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, głos rozstrzygający ma Komandor Klubu.

§27

Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§28

W razie ustąpienie Komandora Klubu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Komandora, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

§29 (uchylony)

§30

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby wymienione w §24.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

  1. Przewodniczącego,
  2. V – ce Przewodniczącego,
  3. Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§32 (uchylony)

§33

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji. 1. Liczba członków Władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 13 liczby w przypadku Komisji Rewizyjnej i Zarządu, członków pochodzących z wyboru.

 

V. Majątek i fundusze Klubu

§34

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów i spadków,
  3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  4. majątku Klubu,
  5. ofiarności publicznej,
  6. oraz innych źródeł.

§34a

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§35

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Komandora lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§36

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 23 głosów spośród co najmniej 12 liczby członków uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§37

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 23 głosów w obecności co najmniej 12 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

Statut-JKM-Joseph-Conrad (stary)